Email: Hasło:
Zaloguj się
Zapomniałem hasłaRejestracja
Menu

Zostań Parterem Karty Krajtroter

Regulamin turystycznej karty rabatowej Krajtroter

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu www.krajtroter.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki zawierania umów sprzedaży
 6. Warunki współpracy partnerskiej
 7. Zasady sprzedaży Kart Krajtroter oraz Karnetów
 8. Sposoby płatności
 9. Koszt, termin i sposoby dostawy
 10. Tryb postępowania reklamacyjnego
 11. Prawo odstąpienia od umowy
 12. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.krajtroter.pl prowadzony jest przez Łukasza Piernikarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LUKANA Łukasz Piernikarczyk z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Powstańców Śląskich 8 lok.5, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452261759, REGON: 241314967.
 2. Sklep www.krajtroter.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.krajtroter.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.krajtroter.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie www.krajtroter.pl przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez podukt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. Definicje

 1. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji - formularz dostępny na stronie internetowej www.krajtroter.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia - formularz dostępny na stronie internetowej www.krajtroter.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Klient - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Sklep - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.krajtroter.pl, zwany dalej Krajtroter.
 9. Sprzedawca, Usługodawca - Łukasz Piernikarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LUKANA Łukasz Piernikarczyk z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Powstańców Śląskich 8 lok.5, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452261759, REGON: 241314967.
 10. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Produktem dostępnym na sprzedaż w Sklepie jest Karta Krajtroter.
 11. Karta Krajtroter - imienna karta rabatowa uprawniająca jej właściciela oraz osobę towarzyszącą do uzyskania rabatu na określone produkty w obiektach Partnerów opisanych na stronie "Lista zniżek". Pełna lista obiektów dostępna jest na stronie http://www.krajtroter.pl/znizki/
 12. Partner - podmiot udostępniający rabaty dla właścicieli Karty Krajtroter.
 13. Umowa sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 14. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 15. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 17. Newsletter - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu,
  2. prowadzenie Konta w Sklepie,
  3. korzystanie z Newslettera.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie Sklepu treści reklamowe. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. Warunki świadczeniia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. W przypadku przedpłaty cena zawiera koszty dostawy Produktu.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. W celu złożenia Zamówienia, Klient ma obowiązek dokonać rejestracji Konta w Sklepie.
 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień - 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży
  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
   1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
   2. oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,
   3. oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,
  3. W przypadku zakupu Karty Krajtroter, Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy lub zatwierdzeniu płatności w serwisie PayU.pl
  4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6.2 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

VI. Warunki współpracy partnerskiej

 1. Partner zgadza się na warunki korzystania z Karty Krajtroter i zobowiązuje się do ich przestrzegania, tzn. każdorazowo po okazaniu Karty Krajtroter i dodatkowego dowodu tożsamości udziela Klientowi i osobie towarzyszącej rabatów wymienionych na "Liście zniżek".
 2. Partner zobowiązuje się powiadomić Sprzedawcę o jakiejkolwiek zmianie w oferowanych rabatach co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem tych zmian w życie.
 3. Wyłączną odpowiedzialność za rabaty na produkty i/lub usługi w obiektach Partnerów ponoszą sami Partnerzy.
 4. Partner zobowiązuje się do świadczenia usług po okazaniu Karty Krajtroter na takim samym poziomie, jak klientom nie będącym posiadaczami Karty Krajtroter.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferty w obiekcie Partnera.
 6. Partner zobowiązuje się do zamieszczenia informacji o współpracy ze Sklepem na swojej stronie internetowej w formie aktywnego linku (hiperłącza) kierującego na stronę internetową Sklepu oraz zamieszczenia naklejki przesłanej przez Sprzedawcę po rozpoczęciu współpracy informującej o współpracy ze Sklepem w widocznym miejscu na obiekcie Partnera.
 7. Zgłaszając swoje rabaty, przyszły Partner oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i bezwarunkowo go akceptuje.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Partnera z “Listy zniżek” w przypadku łamania przez niego niniejszego Regulaminu co jest równoznaczne z zakończeniem współpracy z Partnerem. Partner zostanie o tym powiadomiony droga mailową.

VII. Zasady korzystania z produktu (Karta Krajtroter)

 1. Karta Krajtroter wykonywana jest na indywidualne zamówienie wg parametrów wskazanych przez Klienta (imię i nazwisko Klienta), określonych podczas procesu tworzenia Produktu.
 2. Karta Krajtroter uprawniająca jej właściciela oraz osobę towarzyszącą do uzyskania rabatu na określone produkty w obiektach opisanych na stronie "Lista zniżek".
 3. Skorzystanie z rabatów na produkty udostępnione przez Partnera jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym okazaniu dowodu tożsamości właściciela Karty Krajtroter. Osoba towarzysząca jest zwolniona z tego obowiązku.
 4. Karta Krajtroter ważna jest do daty określonej na Karcie Krajtroter.
 5. Właściciel Karty Krajtroter zobowiązany jest do zapoznania się ze zniżkami, uwagami, ograniczeniami i wskazówkami przedstawionymi w „Liście zniżek”.
 6. Właściciel Karty Krajtroter i osoba towarzysząca nie mogą wymienić niewykorzystanych rabatów na gotówkę.
 7. Przed wizytą w obiekcie Partnera należy sprawdzić u Partnera czy zniżkowa oferta jest dostępna w dniu odwiedzin obiektu.
 8. Rabaty przysługujące właścicielowi Karty Krajtoroter nie łączą się z innymi promocjami w obiekcie Partnera.
 9. Rabaty dotyczą wyłącznie klientów indywidualnych, nie grup.
 10. Lista Partnerów oraz prezentowane rabaty mogą ulec zmianie.
 11. Właściciel Karty Krajtroter i osoba towarzysząca zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu.
 12. Zakazuje się:
  1. dokonywania zmian w wyglądzie Karty Krajtroter
  2. korzystania z Karty Krajtroter po dacie określonej na Karcie
  3. korzystania z Karty Krajtroter w celach zarobkowych
  4. handlu Kartami Krajtroter bez zgody Serwisu
 13. Karty wydane w systemie Krajtroter.pl nie podlegają zwrotowi. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie. Sklep oferuje Karty Krajtroter wykonywane na indywidualne zamówienie wg parametrów wskazanych przez Klienta określonych podczas procesu tworzenia Karty.

VIII. Sposoby płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. Płatność za pośrednictwem serwisu PayU.pl, (zalecane)
  2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  3. Płatność przy odbiorze za tzw. Pobraniem.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub przelewem na rachunek bankowy, Karta wysyłana jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. W przypadku zakupu Produktu możliwa jest płatność przy odbiorze - przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

IX. Koszt, termin i sposoby dostawy

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Czas realizacji Zamówienia wraz z dostawą wynosi od 3 do 7 Dni Roboczych od momentu wpływu należności za zamówienie.

X. Tryb postępownia reklamacyjnego

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
  1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@krajtroter.pl
  3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Powstańców Śląskich 8 lok.5, 42-600 Tarnowskie Góry.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  5. W przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem - nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem; W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@krajtroter.pl
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu, wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy do Sprzedawcy, poniesionymi przez Konsumenta, na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
 4. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu.
 5. Karty Krajtroter nie podlegają zwrotowi. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie. Sklep www.krajtroter.pl oferuje Karty Krajtroter wykonywane na indywidualne zamówienie wg parametrów wskazanych przez Klienta określonych podczas procesu tworzenia Karty.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by informacje publikowane w Sklepie były prawdziwe i aktualne, jednak zastrzega sobie prawo do błędów, a Klienci oraz Partnerzy przyjmują to do wiadomości i nie będą rościli sobie z powodu ewentualnych błędów żadnych praw.
 2. Po zgłoszeniu jakiegokolwiek błędu, Sprzedawca w możliwie najkrótszym czasie poprawi zaistniały błąd.
 3. Informacje o rabatach prezentowane w "Liście zniżek" nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 5. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 6. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Klienci posiadający zarejestrowane Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu Rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 7. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 8. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny zgodnie z pkt. 6 niniejszego rozdziału.
 9. Rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.